Back To Top

Бюджет

30.01.2020

Bugetul localitatii Nimoreni 2020

descară/скачать

_____________________________________

30.01.2018

Bugetul localitatii Nimoreni 2018 

Venituri descară/скачать 

Cheltuieli descară/скачать 

Taxele locale descară/скачать  

 _______________________________________________________________________

30.01.2017

 Bugetul localitatii Nimoreni 2017 descară/скачать

 _______________________________________________________________________


La începutul lunii decembrie Consiliul local Nimoreni s-a întrunit pentru a aproba bugetul localităţii pentru anul 2016. Astfel cu votul majorităţii consilierilor a fost votat un buget în valoare de 2 milioane 608 de mii de lei.

 

APROBAREA BUGETULUI PENTRU ANUL 2016

 

 

CHELTUELI

 

Clasificația economică

Denumirea cheltuelelor

Suma spre aprobare

 

 

AUTORITĂȚILE EXECUTIVE

 

 

211110

Salariul de bază

225,51

 

211120

Sporuri şi suplimente la salariul de bază

46,22

 

211130

Ajutor material

24,16

 

211140

Premieri

22,58

 

212100

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

67,44

 

212210

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării

13,24

 

222110

Energie electrică

21,00

 

222120

Gaze

20,00

 

222210

Servicii informaţionale

19,50

 

222220

Servicii de telecomunicaţii

13,00

 

222400

Servicii de transport

48,00

 

222500

Servicii de reparaţii curente

5,00

 

222710

Deplasări de serviciu în interiorul ţării

5,00

 

222990

Servicii neatribuite altor aliniate

7,00

 

273500

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului

1,00

 

318110

Procurarea altor mijloace fixe

10,82

 

335110

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri

7,00

 

336110

Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou

27,43

 

 

TOTAL

583,9

 

Servicii de suport (paznicii) la autorit.executive

 

 

211110

Salariul de bază

57,09

 

211120

Sporuri şi suplimente la salariul de bază

20,36

 

211130

Ajutor material

6,83

 

211140

Premieri

4,76

 

212100

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

18,9

 

212210

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării

3,7

 

222970

Servicii bancare

5,00

 

222990

Servicii neatribuite altor aliniate

31,06

 

 

TOTAL

147,7

 

 

TOTAL pe AUTORITĂȚILE EXECUTIVE

731,6

 

Apărarea Națională(activitatea administrativ-militară)

 

222400

Servicii de transport

3,60

 

Dezvoltare comunală și amenajare(Amenajarea teritoriului)

 

222990

Servicii neatribuite altor aliniate

340,0

 

Servicii de sport și cultură fizică(activități pentru tineret)

 

222990

Servicii neatribuite altor aliniate

20,0

 

Servicii în domeniul culturii(Activități culturale)

 

222990

Servicii neatribuite altor aliniate

80,0

 

Protecția persoanelor în etate(acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile)

 

272600

Ajutoare băneşti

30,0

 

 

 

 

 

 

TOTAL pe APARATUL PRIMARULUI

1205,2

 

 

 

 

 

EDUCAȚIE TIMPURIE (GRĂDINIȚA)

 

211110

Salariul de bază

412,41

 

211120

Sporuri şi suplimente la salariul de bază

140,55

 

211130

Ajutor material

42,1

 

211140

Premieri

34,36

 

212100

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

135,09

 

212210

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării

26,43

 

222110

Energie electrică

25,00

 

222120

Gaze

80,00

 

222140

Apă şi canalizare

10,00

 

222210

Servicii informaţionale

12,00

 

222220

Servicii de telecomunicaţii

1,00

 

222400

Servicii de transport

6,00

 

222500

Servicii de reparaţii curente

46,00

 

222600

Formarea profesională

3,00

 

222710

Deplasări de serviciu în interiorul ţării

1,00

 

222990

Servicii neatribuite altor aliniate

6,00

 

273500

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului

6,00

 

318110

Procurarea altor mijloace fixe

30,00

 

333110

Procurarea produselor alimentare

266,2

 

334110

Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare

2,0

 

335110

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri

4,80

 

336110

Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou

12,66

 

338110

Procurarea accesorilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei

30,0

 

 

TOTAL pe GRĂDINIȚĂ

1332,6

 

 

 

 

 

SERVICII ÎN DOMENIUL CULTURII (SERVICII DE BIBLIOTECĂ)

 

211110

Salariul de bază

23,16

 

211120

Sporuri şi suplimente la salariul de bază

12,49

 

211130

Ajutor material

2,94

 

211140

Premieri

1,85

 

212100

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

8,66

 

212210

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării

1,69

 

222110

Energie electrică

2,00

 

222120

Gaze

2,00

 

222710

Deplasări de serviciu în interiorul ţării

0,50

 

222990

Servicii neatribuite altor aliniate

0,50

 

273500

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului

0,50

 

318110

Procurarea altor mijloace fixe

9,21

 

335110

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri

3,00

 

336110

Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou

2,00

 

 

TOTAL pe BIBLIOTECĂ

70,5

 

 

 

 

 

 

TOTAL CHELTUELI pe PRIMĂRIE

2608,3

.

APROBAREA BUGETULUI PENTRU ANUL 2016

 

VENITURI

 

Clasificația economică

Denumirea venitului

Suma pentru aprobare

 

111110

Impozit pe venitul reţinut din salariu

154,7

 

111120

Impozit pe venitul persoanelor fizice aferent declaraţiilor depuse

5,0

 

113110

Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)

39,9

 

113120

Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

37,4

 

113130

Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă

1,1

 

113140

Impozitul funciar încasat de la persoane fizice

13,2

 

113150

Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe

1,0

 

113210

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice

2,8

 

113220

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice

7,7

 

113230

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare

6,0

 

113240

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare

57,1

 

114412

Taxa pentru amenajarea teritoriului

13,0

 

114418

Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii

36,0

 

114522

Taxa pentru patenta de întreprinzinzător

2,0

 

142211

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

1,0

 

142215

Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare în bugetul local de nivelul I

1,0

 

142252

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul I

12,0

 

142310

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

87,9

 

143130

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul I

4,0

 

145142

Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I

3,0

 

 

Total venituri proprii

485,8

 

191211

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)

1244,7

 

191231

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

555,3

 

191232

Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I

322,5

 

 

Total venituri pe PRIMĂRIE

2608,3

Deasemenea au fost aprobate cotele de impozitare pentru impozitele si taxelor locale pentru anul 2016.

A N E X A nr.2

la decizia Consiliului sătesc nr.08/04 din 09.12.2015

R E G U L A M E N T

cuprivire la stabilirea pe teritoriul satului Nimoreni a impozitelor şi taxelor locale 

I.Dispoziţii generale

Prezentul Regulament este elaborat în baza Titlului VII din Codul Fiscal nr.93-XV din 01.04.2004.Taxele locale stabileşte modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor locale.

Cu începere de la data de 01.01.2016 pe teritoriul primăriei Nimoreni se stabilesc şi se puin în aplicare următoarele taxe locale:

- Taxa pentru amenajarea teritoriului;

- Taxa pentru dispozitivele publicitare;

- Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţii);

- Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători; 

II.Modul de calculare şi achitare a impozitelor

şi taxelor locale la buget

 1. Taxa pentru amenajarea teritoriului:

Subiecţii impunerii taxei sînt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întrepri-nzători,care dispun de bază impozabilă.Baza impozabilă este numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştea activează în întreprinderile fondate,însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.Cota taxei se stabileşte de 80 leianual pentru fiecare salariat care activează în cadrul întreprinderilor (ÎI;SRL,ÎM.,S.A.,etc.)

Calculul taxei se efectuează de către subiecţii impunerii în funcţie de baza impozabilă şi de cotele concrete a acestora.Plata taxei se efectuează de subiecţii impunerii.

Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale se efectuează de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite,pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar 

 1. Taxa pentru dispozitivele publicitare

Subiecţii taxei sînt persoanele juridice sau persoanele fizice,înregistrate în calitate de întrepr-inzător ,care sînt proprietari de afişe,pancarte,panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare.Baza impozabilă de percepere a taxei este suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar.Cota taxei pentru dispozitivele publicitare constitue 50 lei anual pentru fiecare metru patrat-pentru panourile instalate la periferia satului şi 100 lei anual pentru fiecare metru patrat-pentru panourile instalate în centrul satului

Taxa se calculează de contribuabil sinestătător în mod individual,proporţional suprafeţei dispozitivului publicitar.Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale se efectuează de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite,trimestrial pînă în ultima zi a lu-niii imediat următoare după trimestrul gestionar 

3. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători

Subiecţii taxei sînt persoanele juridice sau persoanele fizice,înregistrate în calitate de întrepr-inzător ,care prestează servicii de transport auto de călători pe teritoriul satului.Baza impozabilă este unitatea de transport ,în funcţie de numărul de locuri.Mărimea taxei pentru dreptul de a pres-ta servicii de transport auto de călători constitue 200 lei lunar pentru fiecare autoturizm cu capacitatea pînă la 8 locuri,inclusiv

Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă se prezintă Inspectoratului Fiscal de Stat lunar pînă la data de 5 a lunii următoare 

 1. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţii);

Subiecţii taxei sînt persoanele juridice sau persoanele fizice,înregistrate în calitate de întrepr-inzător ,care dispun de unităţi comerciale şi /sau de prestări servicii de deservire.Baza impozabilă o constitue suprafaţa ocupată de unităţi comerciale şi /sau de prestări servicii de deservire,amplasarea lor,tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate.Cota concretă a taxei se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicele obiectelor impunerii (stipulate în anexa la prezentul Regulament)

Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale se efectuează de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite,trimestrial,pînă în ultima zi a luniii imediat următoare după trimestrul gestionar

Notă:

-pentru fiecare unitate comercială cu mai multe secţii la taxa de unităţi comerciale se va încasa plus 50% pentru fiecare secţiune

-în baza achitării preventive a taxei nominalizate,administraţia publică locală eliberează „Autorizaţia de amplasare” a obiectului 

III.Responsabilitatea pentru plata impozitelor şi taxelor locale

Impozitele şi taxele respective sînt transferate la bugetul local în modul stabilit de prezentul Regulament.Impozitele şi taxele netransferate în modul şi termenii stabiliţi sînt percepute conform legislaţiei în vigoare.Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxelor locale şi pentru prezentarea dărilor de seamă revine contribuabililor.Neachitarea impozitelor şi taxelor locale stabilite se pedepseşte cu amendă conform legislaţiei.

Inspectoratul Fiscal de stat din teritoriu exercită controlul asupra modului în care autorităţile administraţiei publice locale şi perceptorii de impozite şi taxe locale,execută prevederile prezentului Regulament,cît şi prevederile Legii privind impozitele şi taxele locale 

IV.Dispoziţii finale

Taxele locale plătite excesiv vor fi trcute pe contul următoarei plăţi sau vor fi restituite contribuabililor la cererea lor.

Autorităţile administraţiei publice locale va prezenta trimestrial Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial Ialoveni o informaţie cu privire la subiecţii impunerii,care au primit autorizaţii (coordonări) ,cărora le-au fost suspendate,anulate,retrase autorizaţiile (coordonările) sau la care au expirat termenele de valabilitate al acestora,indicînd data la care au fost eliberate autorizaţiile (coordonările) şi data la care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate,anulate,retrase sau la care au expirat termenele de valabilitate 

Secretarul Consiliului sătesc M.Covali 

A n e x ă

la Regulamentul privind stabilirea

impozitelor şi taxelor locale

Cotele taxelor locale pe teritoriul primăriei Nimoreni pe anul 2016

Nr.

d/o

Denumirea taxei

Baza impozabilă

şi obiectele impunerii

Cota anuală

1.

Taxa pentru amenajarea teri-

toriului

Salariaţii şi/sau fondatorii în-treprinderilor în cazul în care aceştea activează în întreprin-derile fondate,însă nu sînt in-cluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

-80 lei anual pentru fi-ecare salariat,care ac-tivează în cadrul între-prinderii

2.

Taxa pentru dispozitivele pub-

licitare

Suprafaţa feţei (feţelor) dis-positivului publicitar

-200 lei/m.p

3.

Taxa pentru prestarea servicii- lor de transport auto de călă-

tori

Numărul de locuri în unitatea de transport

-pînă la 8 locuri,inclusiv

-150 lei lunar/unitate

4.

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţii)

4.01.Restaurante cu terasă

4.02.Magazine mixte centru

= periferie

4.03.Magazine cu sală de ceremonii

4.04.Magazin mat.construcţie

4.04.Comerţul mobil înafara locurilor autorizate

4.05.Farmacii

4.06.Frizerie

4.07.Punct de reparaţie auto

4.08.Staţii alimentare petrol

4.09.Bază angro (depozit)

4.10.Vulcanizare

10000 lei

3000 lei

2000 lei

4500 lei

 

5000 lei

50 lei/zi

 

2800 lei

500 lei un loc

4000 lei

15000 lei

3000 lei

800 lei

Notă:

1.În cazul stabilirii programului de lucru a întreprinderilor cu regim „non-stop” mărimeataxei pentruunităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.

2.Pentru întreprinderile,care îşi încep activitatea pe parcursul anului,taxele se vor percepe proporţional timpului real lucrat

3.Agenţii economici,care deţin autorizaţie de la primărie şi îşi schimbă denumirea întreprinderii, autorizaţia precedentă se retrage şi se eliberează o nouă autorizaţie 

Secretarul Consiliului sătesc M.Covali 

A N E X A nr.1

la decizia Consiliului sătesc nr.08/04 din 09.12.2015 

Încasările pentru acordarea diferitor servicii de către primăria satului Nimoreni pentru anul 2015

Nr.

d/o

Denumirea

Suma (lei)

1.

Adeverinţă de legume,fructe

5 lei

2.

Eliberarea caracteristicii

10 lei

3.

Adeverinţă pentru vînzarea animalelor:

-vite mari cornute

-porcine,căprine

 

30 lei

30 lei

4.

Adeverinţă s/f,l/t,neangajare în cîmpul muncii,are sau nu are cotă,datorii,viză de reşedinţă,animale etc.

5 lei

5.

Autorizare pentru efectuarea lucrărilor terestre de montare a construcţiilor inginereşti:

-prin metoda deschisă (de tranşee) peste drum

-de-a lungul drumurilor

-sub trotuare

 

 

1 m.p.-125 lei

1 m.l. - 20 lei

1 m.l. - 25 lei

6.

Eliberarea documentelor pentru tender,concurs

200 lei

7.

Emiterea certificatului de urbanism

-case particulare

-alte tipuri de construcţii

 

50 lei

100 lei

8.

Emiterea autorizaţiei de construcţie

-case particulare

-alte tipuri de construcţie

 

100 lei

200 lei

9.

Emiterea autorizaţiei de desfiinţare

-case particulare

-alte tipuri de construcţie

 

100 lei

200 lei

10.

Extras din Registrul cadastral

10 lei

11.

Extras din Registrul de evidenţă a gospodăriilor

10 lei

12.

Înregistrarea procesului-verbal de recepţie finală a locuinţei

20 lei

13.

Precăutarea documentelor pentru pensii

20 lei

14.

Taxa pentru înregistrarea GŢ

-pentru pensionari

-apţi de muncă

 

Gratis

10 lei

15.

Măsurarea lotului de pămînt din extravilan

-iniţial

-a doua oară

-a treia oară

 

10 lei

20 lei

50 lei

Notă:Sînt scutiţi de plata serviciilor sus nominalizate pensionarii, invalizii, familiile social-vulnerabile 

Pe ordinea de zi au mai fost urmatoarele chestiuni:

 • Cu privire la modificarile efectuate la bugetul local

 • Cu privire la aprobarea statelor de personal

 • Cu privire la formarea bunurilor imobile

 • Cu privire la formarea comisiilor de pe linga primarie

 • Cu privire la Planul de activitate a consiliului satesc tr. I 2016

 • Cu privire la permiterea taierii de ingrijire a vegetatiei forestiere

 • Cu privire la aprobarea Regulilor de intretinere a animalelor si pasarilor domestice si a Regulamentului de intretinere a ciinilor si pisicilor

 • Cu privire la vinzare-cumparare a terenurilor agricole

 • Cu privire la scutirea unor copii pentru alimentatie la gradinita de copii

 • Cu privire la regulamentul pentru cimitirul din localitate

Şedinţa a decurs într-o atmosfera liniştita, dar cu o implicare activă a consilierilor la întrebarile de pe ordinea de zi. Au fost prezenţi doar 10 din cei 11 consilieri locali.