Back To Top

Гимназия Ниморен

Evoluţie prin prisma istoriei

  Vestigiile istorice descoperite pe teritoriul Nimoreniului denotă interes în rîndurile populaţiei. La mijlocul secolului al XIX- lea preotul Coceban Ion instruia în şcoala parohială 32 copii. Şcoala de zemstvă a încadrat 4 clase de copii. Şcoala avea două săli de clasă şi un coridor. Pe o fotografie a timpului elevii au cărţi în mînă şi picioarele goale, unii poartă haine mari, probabil ale părinţilor. Încălzirea cu sobe a fost înlocuită în 1970. De-a lungul anilor au activat cadre didactice bine pregătite: Danilova M.,,Eminentă a învăţămîntului public”, directorii: Neaga E., Macovei T., Tanas Z., Spînu I. În 1985 şcoala de 8 ani a fost transformată în şcoală medie de cultură generală. În 2006 instituţia a fost reorganizată în gimnaziul Nimoreni. În baza demersului făcut de către Administraţia Publică Locală împreună cu Administraţia Gimnaziului şi colectivului de profesori către Consiliul Raional pentru a ne permite numirea gimnaziului în numele mitropolitului Gurie Grosu, primul mitropolit al Republicii Moldova, originar din satul Nimoreni, raionul Ialoveni, Gimnaziului Nimoreni în baza deciziei Consiliului Raional nr.06-07 din 26.11.2009 i s-a atribuit numele,, Mitropolit Gurie Grosu”.

         De rînd cu marile descoperiri şi invenţii ale civilizaţiei instruirea şi educaţia sînt piatra de temelie a existenţei armonioase a Terrei. Învăţătorii au fost şi rămîn promotorii luminii, binelui, adevărului. Munca obştească, lecţiile în brigăzile de cîmp, concerte, spectacole, adunări, şcoala de seară încă nu întrunesc toate lucurile, la care au făcut faţă cadrele didactice ale satului. E greu de imaginat cum frămîntau noroiul de toamnă mergînd seara în mahalalele satului spre a învăţa carte pe adulţii analfabeţi. Acest lucru îl atestă abecedarele pentru vîrstnici, păstrate cu grijă de unii bătrîni din sat.

         De aici şi-au luat drumul în viaţă mulţi tineri: profesori, medici, economişi, ingineri, agronomi şi tractorişti. Ei sînt recunoscători dascălilor. Dar timpul trece şi vremurile se schimbă. Vechile clădiri ale şcolii şi-au primenit haina. Au un aspect plăcut, cu nişte condiţii mai bune atît pentru elevi, cît şi pentru profesori.

 

Gimnaziul Nimoreni a căpătat cromatică 

                                  Paharul tău  este pe jumătate gol sau pe jumătate

                                  plin?Uite că,luaţi prin surprindere, parcă nu ştim

                                  ce răspuns să dăm.Toţi spunem că e bine să fim

                                  optimişti,căci astfel atragem şansele de partea

                                   noastră.

           Satul nu poate îmbătrîni,din motiv că în centrul lui se află şcoala care lamenta disperată către oameni ambiţioşi, buni gospodari şi conducători abili, întru îmbogăţirea bazei tehnico-materiale a instituţiei.Din dragoste pentru copii,din respect pentru profesori,din dorinţă de schimbare radicală şi promovare de valori umane,care sînt pietrificate în zidurile şcolii,primarul s.Nimoreni, r.Ialoveni,Gore Nicolae, a dat start în anul 2003 lucrărilor de reparaţie capitală a Gimnaziului Nimoreni.Astfel, în anul 2003 începe procesul de reparare a încălzirii în blocul ,,A” al Gimnaziului, finanţarea aparţinînd integral bugetului local. Acest proces finalizîndu-se în anul 2004.

           Către anul 2005 se construieşte reţeaua de gazificare pentru ambele blocuri de studii,cheltuielile fiind suportate de către bugetul local,bugetul raional şi Proiectului de gazificare USAID.

            Reparaţia sistemei de încălzire  în blocul ,,A” şi construirea reţelei de gazificare în ambele blocuri a impulsionat necesitatea de accelerare a viitoarelor procese de renovare a instituşiei.Paralel cu bulversarea lucrărilor de reparaţie, care se desfăşurau într-un tempou rapid, Gimnaziul Nimoreni achiziţionează în anul 2007 un nou director,Frunză Elena, o doamnă energică, ambiţioasă, care prin responsabilitate şi competenţă manevrează procesele de reparaţie ale şcolii.

           La sfîrşitul anului 2006, inceputul anului 2007, s-au efectuat lucrările de reparaţie capitală în interiorul şi exteriorul blocului ,,A”

de studii,cu susţinerea financiară din partea bugetului local, bugetului raional şi bugetului de stat.Spiritul de bun gospodar, priceput organizator şi primar responsabil al d-nului Gore Nicolae, a catalizat etapă cu etapă lucrările de reparaţie.Astfel în anul 2007-2008 se efectuează reparaţia la exterior a blocului ,,A” de studii, amenajarea intrării centrale în blocul ,,A” şi ,,B”,alocările financiare fiind din bugetul local şi cel raional.

      Cu spriginul financiar din partea bugetului raional, local, Asociaţiei  Obşteşti ,,Succes” şi Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, a fost posibilă reparaţia în interiorul şi exteriorul  blocului ,,B” de studii.

       Schimbarea acoperişului blocului ,,A” de studii,fiind etapa finală de reparaţie,care a fost posibilă mulţumită aportului financiar survenit, şi de data aceasta din bugetul primăriei Nimoreni, şi bugetul raional.

            Graţie intervenţiilor financiare ale surselor sus menţionate, a eforturilor personale cu un potenţial spiritual sporit, cu o atitudine pozitivă orientată spre investirea în cultură, educaţie, Gimnaziul Nimoreni a căpătat cromatică.

              Nu în zadar, se spune,,unde merge suta, merge şi mia”,căci în cazul nostru,în curtea instituţiei reparate capital, la iniţiativa primarului,d-nul Gore Nicolae printr-o colaborare cu Agenţia  Elveţiană pentru Dezvoltarea şi Cooperarea SDC,către anul 2008-2009, se construieşte WC-ul ecologic ,,EcoSan”.

Astfel în localitatea noastră s-a pus bazele procesului de asanare.Acest WC-u ecologic şi modern a asigurat condiţiile necesare de protejare a sănătăţii elevilor.WC-ul Ecosan încălzit, cu ventilaţie, cu miros nesemnificativ, cu rezervor de apă pentru spălatul mîinilor, ce include 3 etape: spălatul cu săpun, clătirea şi uscarea mîinilor,

        Elevii,profesorii,locuitorii s.Nimoreni apreciază aplaudabil eforturile tuturor părţilor implicate în aceste procese anevoioase de reparaţii, mulţumind pentru condiţiile moderne şi adecvate procesului de formare şi informare a copiilor, care urmează a promova valorile general-umane.

                     Meniţi să dăruie lumină

      Există oameni de profesii modeste, dar sînt şi profesii practicate de oameni modeşti. Profesia de pedagog a fost şi va fi una dintre cele mai necesare societăţii, probabil, sînt chiar cei mai modeşti, cel puţin unii dintre ei.

         Dintre toţi oamenii cei mai mari patrioţi sînt profesorii. Pe ei problema aranjării convenabile în viaţă nu-i deranjează. Să vorbeşti cu ei despre carieră e ca şi cum ai bate apa în piuă. Profesorii au o altă concepţie despre carieră.

        E adevărat. Ei nu-şi fac carieră. Vine în şcoală învăţător şi tot cu acest nume rămîne pînă la sfîrşitul vieţii. El e artist, dar ascultătorii şi spectatorii nu-l aplaudă. El e scriitor, dar munca lui nimeni n-o vede. El e medic, dar pacienţii lui nu-i mulţumesc pentru întremare şi nu întotdeauna vor să se lecuiască. De unde să-şi ieie el scîntei pentru a lumina în fiece zi? Numai din bătăile inimii proprii, numai din simţul marii responsabilităţi.

     Erudiţi şi ingenioşi în construcţia metodică a orelor, tendinţa spre autoperfecţionare şi cu dragoste pentru copii - aşa sînt profesorii din Gimnaziul ,,Mitropolit Gurie Grosu, satul Nimoreni.

     

           Noile paradigme ale educaţiei care sînt centrate pe cei ce învaţă şi abordarea instruirii în bază de competenţe au stat la baza procesului instructiv- educativ în anul de studii 2011-2012 în Gimnaziul ,,Mitropolit Gurie Grosu”, satul Nimoreni.Am avut ca obiectiv prioritar îmbunătăţirea procesului educaţional în cadrul învăţămîntului formativ.

          Pe parcursul anului de studii 2011-2012 am avut tot necesarul de cadre didactice. Toate disciplinile au fost predate de către profesori cu calificare în domeniu, cu mici excepţii.

          În Gimnaziul ,,Mitropolit Gurie Grosu”, activează 17 cadre didactice, dintre care 12 deţin gradul didactic doi, 5 sînt cumularzi. Trei cadre didactice sînt în concediu de maternitate.

Vîrsta medie a cadrelor didactice din Gimnaziu este de 48,76 ani. Analizînd vechimea în muncă a profesorilor vedem că predomină în colectiv cadrele didactice care au de la 18 ani şi peste vechime în muncă.  80% din cadrele didactice au o vechime în muncă de peste 18 ani.

Din efectivul total de cadre didactice cu vechimea în munca pedagogică avem următoarea clasificare:

-         de la 3 pînă la 8 ani-1 cadru didactic

-         de la 8 pînă la 13 ani-5 cadre didactice

-         de la 13 pînă la 18 ani- 0 cadre didactice

-         de la 18 şi peste- 11 cadre didactice. Aceste date sunt reflectate în diagrama de mai jos:

   12 cadre didactice au studii superioare şi 5 au studii medii de specialitate.

 

     În Gimnaziul ,,Mitropolit Gurie Grosu” în anul de studii  2011-2012 structura reţelei şcolare este următoarea : au fost 10 complete de clase, dintre care 4 complete de clase I-IV, care au întrunit la început de an 74 elevi şi la sfîrşit 73 elevi. Au fost 6 complete de clase a V-IX în care au studiat 98 elevi şi la sfîrşitul anului de studii 101 elevi, dintre care doar două clase au fost paralele (clasele a IX-a).

 

     Limba de instruire  în Gimnaziu este româna. Nu avem elevi de alte etnii în afară de moldoveni.

      Toţi elevii Gimnaziului şi-au făcut studiile într-un schimb.

       Administraţia gimnaziului în activitatea sa acordă o atenţie sporită dezvoltării multilaterale a elevilor, a capacităţilor şi aptitudinilor lor, formării abilităţilor şi deprinderilor de a se integra în societate. Copiilor li se oferă posibilitatea de a-şi valorifica atît potenţialul intelectual, cît şi cel fizic în cadrul orelor de curs, dar şi în cadrul activităţilor extracurriculare.

       Instituţia este condusă de doamna Frunză Elena din anul 2007.

       Fire neobosită, dorinţa nepotolită de perfecţiune, spiritul de gospodar şi organizator- aceste dexterităţi ale doamnei Elena Frunză au fost orientate spre a modela, a sparge uneori stereotipuri. A reuşit să cucerească inimile profesorilor şi elevilor.

       A reuşit să facă din clădirea veche un adevărat templu cu sală de festivităţi, cantină, bibliotecă. Totul respiră a curăţenie, căldură şi armonie.

        Ştie să dea sfaturi înţelepte şi să orienteze pe fiecare elev, transformîndu-l într-un elev cumpătat şi responsabil.

      Doamnă cu suflet de lumină, aşa îi zicem noi, colegii. Pentru că Dumneaei şi-a ales destinul, dar noi credem că destinul a ales-o pe ea.