Back To Top

Кладбище

A n e x ă

la decizia consiliului sătesc

nr.08/13 din 09.12.2015 

REGULAMENTUL

de funcţionare a cimitirului din satul Nimoreni,raionul Ialoveni 

Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1072 din 22.10.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire şi este aprobat de Consiliul sătesc Nimoreni.Orice modificare în Regulamentul dat se face numai prin decizia acestuia

Prezentul Regulament reglementează modul înfiinţării,extinderii,închiderii,lichidării şi admi-nistrării cimitirului,precum şi modul rezervării locurilor pentru înmormîntarea şi reînmormîn-tarea decedaţilor,executării lucrărilor în cimitir.

Regulamentul apără dreptul fiecărui cetăţean băştinaş sau locuitor al satului la înmormîntare după obiceiurile poporului său şi la păstrarea mormîntului 

I.Dispoziţii generale

1.Cimitirul se află în subordinea administraţiei publice locale.Înmormîntările şi reînmormîntăr-rile se efectuează numai în baza prezentului Regulament.

2.Extinderea şi administrarea cimitirului se realizează primăriei ,conform actelor legislative şi normative în vigoare şi prezentului Regulament

3.Exploatarea şi întreţinerea cimitirului se finanţează din contul bugetului local şi comunităţii religioase.

4.Pe terenul cimitirului nu se permite construcţii subterane de aprovizionare cu apă potabilă sau gaze naturale,sisteme de canalizare etc. 

II.Rezervarea locurilor pentru înmormîntare

5.Locurile de înmormîntare din cimitir nu se permite de a fi rezervate 

III.Înmormîntările reînmormîntările

6.Pentru fiecare înmormîntare se repartizează un lot de pămînt cu suprafaţa de 3,8 m.p.Interva-lele între părţile lungi şi părţile scurte ale mormintelor constitue nu mai puţin de 0,5 m respectiv

Lungimea mormîntului nu poate fi mai mică de 2 m,lăţimea-1m,adîncimea-1,5 m,ţinînd cont de condiţiile climaterice ale solului

Pentru înmormîntarea copiilor decedaţi dimensiunile mormîntului pot fi micşorate respectiv

Locurile pentru reînmormîntarea osemintelor vor avea dimensiuni de 1X1 m

Asupra fiecărei gropi trebue să fie un mormînt cu înălţimea de 0,5 m de la suprafaţa pămîn-tului sau o placă de mormînt.Mormîntul trebue să acopere marginile gropii pentru a exclude pă-trunderea apelor superficiale

7.Înmormîntările se efectuează numai pe baza adeverinţei de deces eliberată de primărie sau organele de stare civilă

8.Înmormîntarea decedaţilor aduşi din alte localităţi se efectuează în baza certificatului de la centrul de medicină teritorial şi adeverinţei de deces

9.Înmormîntările se efectuează în gropi simple. 

IV.Efectuarea lucrărilor în cimitire

10.Construcţia monumentelor cu înălţimea pînă la 1,75 m se permite oricui.Construcţia cavo-urilor şi monumentelor,care depăşesc înălţimea de 1,75 m se permite de către organul admini-straţiei publice locale

11.Împrejmuirile mormintelor nu se permit. multumesc. Va rog sa fie scris Regulament Cimitir, Regulament Animale si Pasari

12.Împrejmuirile cimitirului se efectuează în limita proiectului aprobat 

V.Dispoziţii finale

13.Întreţinerea în curăţenie a cimitirului şi terenului aferent le revine comunităţii religioase,or-ganului administraţiei publice locale şi rudelor celor decedaţi.

14.Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine responsabilitatea con-form legislaţiei în vigoare

Secretar al Consiliului sătesc M.Covali