Back To Top

Законодательные и нормативные акты

LEGE Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală Publicat : 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 32-35 art Nr : 116/ ЗАКОН Nr. 436 от 28.12.2006 о местном публичном управлении Опубликован : 09.03.2007 в Monitorul Oficial Nr. 32-35 статья № : 116 (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=321765&lang=1)

 

LEGE Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Publicat : 23.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 230-232 art Nr : 840 Data intrarii in vigoare : 01.01.2009/ ЗАКОН Nr. 158 от 04.07.2008 о государственной должности и статусе государственного служащего Опубликован : 23.12.2008 в Monitorul Oficial Nr. 230-232 статья № : 840 Дата вступления в силу : 01.01.2009 (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=330050&lang)

 

LEGE Nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale Publicat : 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 248-253 art Nr : 996/ ЗАКОН Nr. 397 от 16.10.2003 о местных публичных финансах Опубликован : 19.12.2003 в Monitorul Oficial Nr. 248-253 статья № : 996 (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312821&lang=1)

 

LEGE Nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare Publicat : 24.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 6-8 art Nr : 23/ ЗАКОН Nr. 190
от 19.07.1994 о подаче петиций Опубликован : 24.01.2003 в Mohttp://cricova.info.md/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&cid[]=50nitorul Oficial Nr. 6-8 статья № : 23 (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313313)

 

Legea cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public

 

Legea cu privire la conflictul de interese

 

Hotărîrea Guvernului nr. 892 din 28.12.2009 cu privire la comanda de stat pentru anul 2010 referitor la perfecţionarea profesională a personalului din administraţia publică

 

Hotărîre privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică nr. 525 din 16.05.2006 Monitorul Oficial nr. 75-78/566 din 19.05.2006/ http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=391&id=2691


Hotărîrea Guvernului nr. 845 din 26 iulie 2004 cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici

 

Hotărîre cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat “Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”