Back To Top

Животные

REGULAMENT Descarca/Скачать

Anexă

la decizia Consiliului sătesc

nr.08/14 din 09.12.2015 

R E G U L I L E

de întreţinere a animalelor şi păsărilor domestice pe teritoriul satului Nimoreni 

I.Dispoziţii generale

1.Prezentele Reguli sînt elaborate în scopul reglementării modalităţii de întreţinere a animalelor

domestice şi păsărilor domestice în teritoriul subordonat primăriei Nimoreni

2.Prevederile prezentelor Reguli stabilesc condiţiile de întreţinere a animalelor domestice şi pă-

sărilor domestice şi responsabilităţile deţinătorilor lor,în vederea apărării sănătăţii animale şi

sănătăţii publice,prevenirii modurilor necorespunzătoare şi abusive de întreţinere a animalelor

şi păsărilor domestice pe lîngă gospodării

3.Prezentele Reguli au în calitate de obiective unificarea eforturilor tuturor organelor abilitate şi

persoanelor interesate în soluţionarea problemelor controlului şi supravegherii sanitar-veteri-

nare a condiţiilor de întreţinere ,nutriţie şi aplicare a măsurilor de imunizare curative şi profi-

lactice a animalelor şi păsărilor domestice,deţinerii şi evidenţei lor,respectării normelor şi

regulilor sanitar-veterinare de întreţinere şi,întru asigurarea şi crearea condiţiilor corespunză-

toare de coexistenţă a lor în condiţii rurale

4.Prevederile prezentelor Reguli sînt obligatorii pentru deţinătorii de animale domestice şi păsă-

ri domestice de pe teritoriul satului Nimoreni.Întreţinerea cîinilor şi pisicilor pe teritoriul satu-

lui este reglementată prin reguli distincte.

5.Prezentele Reguli prevăd noţiuni cu următoarele semnificaţii:

-animale domestice-animale îmblînzite,crescute,întreţinute şi reproduse de persăane fizice sau

juridice pentru utilitate economică,producţie de carne sau de alte produse comerciale.Noţiu-

nea,în sensul prezentelor Reguli,se referă la bovine,ovine,căprine,porcine,cabaline,asini,des-

cendenţii obţinuţi prin încrucişarea acestora,iepuri de casă,nutrii s.a. şi nu se referă la cîini,pi-

sici,alte animale de companie

-păsări domestice (de curte)-toate păsările care sînt crescute ,întreţinute reproduse de persoane

fizice sau juridice pentru producţia de carne,ouă de consum sau de alte produse comerciale.

Noţiunea,în sensul prezentelor Reguli,se referă la găini,curci,raţe,gîşte,prepeliţe,porumbei,fa-

zani,potîrnichi,precum şi păsări alergătoare,crescute sau ţinute în captivitate pentru reproduc-

ţie ,producţie de carne sau de ouă pentru consum.

-deţinător-persoană fizică sau juridică,indiferent de forma de proprietate şi statutul juridic,ca-

re deţine în proprietate,în posesiune sau în folosinţă permanentă ori provizorie animale în cali-

te de proprietar de animale sau deţinător de exploataţie,sau de îngrijitor temporar de animale,

inclusiv conducătorii grupurilor de animale,mijloace de transport în care se află animale,pre-

cum şi administratorii tîrgurilor sau expoziţiilor de animale,fermelor de animale,centrelor de

colectare a animalelor şi unităţilor de sacrificare

-SITA-Sistemul de Identificare şi Transabilitat a Animalelor,reglementat prin Legea nr.231-

XVI din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor.SITA este un complex de

elemente şi proceduri ce permit identificarea, înregistrarea animalelor şi exploataţiilor (unităţi

de animale,construcţii sau întreprinderi în aer liber în care sînt crescute,ţinute sau manipulate

animale)

II.Condiţiile de întreţinere a animalelor şi păsărilor domestice

6.Pe teritoriul satului Nimoreni întreţinerea animalelor/păsărilor domestice de către persoane fi-

zice ,se permite în adăposturi amenajate în acest scop pe terenul proprietate privată în care sînt

amplasate case individuale de locuit (gospodării particulare/private),ce dispun de curte(ogradă)

şi numai dacă prin aceasta nu se crează disconfort vecinilor-locatari ai gospodăriilor adiacente

7.Dacă casele individuale de locuit dispun de curţi de folosinţă comună întreţinerea animalelor şi

Păsărilor domestice se permite doar cu acordul scris a tuturor coproprietarilor

8.Adăposturile sau locurile de întreţinere în curţile gospodăriilor particulare se amplasează şi se

exploatează astfel încît să nu producă poluarea mediului sau disconfortul vecinilor

9.Adăpostul de întreţinere trebue să fie amenajat şi dotat conform particularităţilor biologice ale

animalelor/păsărilor întreţinute,iar locurile de întreţinere trebue să fie îngrădite cu gard de o

înălţime nu mai puţin de 1,5 m

10.Suprafaţa minimă a adăposturilor de întreţinere să corespundă particularităţilor biologice a le

animalelor/păsărilor întreţinute:

-asini,cabaline,bovine-2,5-6 m.p. la un cap;

-ovine,căprine-1,5 m.p. la un cap;

-porcine-1,3 m.p. la un cap

-iepuri-0,5 m.p. la un cap;

-găini-6 capete la 1m.p.

-curcani-3-4 capete la 1 m.p.

-gîşte,raţe-5 capete la 1 m.p.

-prepeliţe-8 capete la 1 m.p.

11.La amplasarea adăposturilor de întreţinere ale gospodăriilor specializate (fermelor de animale

se ţine cont de direcţia vîntului dominant şi de distanţa minimă faţă de sectorul locativ sau

obiectele de menire social-culturală:

-250 m pentru fermele mici(20 bovine sau porcine,pînă la 500 păsări)

-500 m pentru fermele medii şi mari(peste 20 bovine,peste 20 porcine,peste 500 păsări) 

III.Responsabilităţile deţinătorilor de animale/păsări domestice

12.Deţinătorii sînt obligaţi:

a) să respecte prezentele Reguli de întreţinere a animalelor/păsărilor domestice pe teritoriul sa-

tului Nimoreni şi legislaţia sanitar-veterinară în vigoare

b) să identifice şi să înregistreze în data de baze a SITA,conform legislaţiei în vigoare, animale-

le din speciile bovine,ovine,caprine,porcine,cabaline,asini şi descendenţii obţinuţi prin încru-

cişarea acestora,toate exploataţiile (gospodăriile) în care se întreţin sau se manipulează aceste

animale,fie fermă,stînă,tîrg,abator,centre de colectare a animalelor.Înregistrarea se efectuează

la Oficiul Teritorial al Operatorului Naţional,conform legislaţiei în vigoare

c) să poarte întreaga răspundere pentru asigurarea şi garantarea sănătăţii animalelor/păsărilor

domestice,nutriţiei,protecţiei lor,protecţiei mediului şi a salubrităţii produselor obţinute de la

ele sau din abatajul lor

d) să evite provocării de dureri,suferinţe,vătămări inutile animalelor/păsărilor aflate în îngrijir-

ea lor

e) să întreţină animalele/păsările în adăposturile acestora,cu respectarea normelor sanitar-vete-

rinare,fără să producă poluarea mediului înconjurător sau disconfort vecinilor

f) să menţină curăţenia în adăposturile de întreţinere şi teritoriile adiacente ale acestora

g) să respecte şi să aplice întocmai măsurile stabilite de organele sanitar-veterinare de stat,pen-

tru prevenirea şi combaterea bolilor la animale

h) să permită personalului sanitar-veterinar autorizat,verificarea stării de sănătate a animalelor

şi păsărilor din gospodărie şi să-l sprijine în efectuarea operaţiunilor sanitar-veterinare

i) să anunţe,fără întîrziere,Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Alimentelor Ialove-

ni şi primăria Nimoreni despre apariţia suspiciunilor sau înbolnăvirilor la animalele/păsări-

le domestice,iar pînă la sosirea personalului sanitar-veterinat autorizat,să izoleze forţat ani-

malele bolnave,perite,ucise sau tăiate clandestin,fiind interzisă folosirea sau comercializarea

cărnii sau a altor produse,subproduse şi semifabricate provenite de la aceste animale,fără ap-

robările prevăzute de legislaţia în vigoare

j) să prezinte animalele pentru efectuarea acţiunilor medicale veterinare de interes public,la

locul,data şi ora stabilite de personalul veterinar-sanitar autorizat

k) să acorde sprijin Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Ialoveni şi să contribue

la efectuarea acţiunilor medicale veterinare de interes public,inclusiv la imunizarea profila-

ctică şi curativă a animalelor/păsărilor

l) să respecte şi să aplice normele legale privind mişcarea,transportul animalelor/păsărilor do-

mestice,în conformitate cu legislaţia în vigoare privind transabilitatea animalelor

m) să aplice măsurile sanitar-veterinare privind prevenirea bolilor animalelor sau prevenirea

răspîndirii acestora în teritoriu

n) să efectueze regulat dezinfecţia,dezinsecţia şi deratizarea adăposturilor de întreţinere

o) să efectueze curăţenia în domeniul public,murdărit cu dejecţii ca urmare a deplasării anima-

lelor/păsărilor aflate în îngrigirea lor

p) în cazul sacrificării animalelor domestice mari,se efectuează sacrificarea numai cu permisi-

unea şi sub supravegherea personalului sanitar-veterinar autorizat în locuri amenajate special

pentru aceasta,iar produsele postabatoriale se vor utiliza numai după expertiza sanitar-vete-

rinară a lor cu eliberarea documentelor corespunzătoare

q) în cazul peirii animalelor/păsărilor din cauza bolilor,cadavrele acestora se vor transmite

preventiv spre examinare Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Ialoveni

r) să separe deşeurile inerte şi reciclabile de gunoiul de grajd,pentru ca acesta să poată fi cole

ctat şi evacuat de către „Serviciul Comunal-Nimoreni”

13.Deţinîtorilor este strict interzis:

a) retragerea forţată din mediul ambiant a animalelor sălbatice şi întreţinerea lor în condiţii

casnice

b) întreţinerea necorespunzătoare a animalelor/păsărilor domestice ,producînd poluarea me-

diului sau disconfort vecinilor-locatari ai gospodăriilor adiacente

c) păşunatul animalelor în spaţii publice,parcuri,zone de odihnă,zone de protecţie ale dru-

murilor,şoselelor ,etc

d) deplasării animalelor/păsărilor pe spaţii publice,pe lîngă edificii de menire social-cultura-

le (instituţii publice,de învăţămînt,medicale ş.a.)

e) abandonarea animalelor/păsărilor domestice pe care le deţin

f) evacuarea dejecţiilor animale şi a apelor reziduale rezultate din igienizarea adăposturilor

în canale deschise,rîuri,pe domeniul public (şanţuri,drumuri,căi de acces,alei) sau către

gospodăriile particulare

g) deplasarea animalelor/păsărilor pe lîngă edificiile instituţiilor publice (instituţii de învă-

ţămînt,medicale,social-culturale)

h) depozitarea gunoiului de grajd în spaţii deschise,în apropierea locuinţilor individuale sau

alte edificii de interes public sau privat

i) aruncarea/abandonarea cadavrelor de animale/păsări

IV.Dispoziţii finale

14.Persoanele vinovate de încălcarea prezentelor Reguli,vor fi sancţionaţi în conformitate cu

legislaţia în vigoare 

Secretarul Consiliului sătesc M.Covali